Відділ освіти Великоберезнянської районної державної адміністрації

Огляд актуальних новин

В об'єктиві методичних знахідок...

Новий навчальний 2018/2019 рік є визначним для освіти України. Цього вересня розпочинається повномасштабне впровадження Нової Української школи та перехід загальної середньої освіти на 12-річне навчання. Саме тому, зміст методичних заходів із педагогічними працівниками району зорієнтований на реалізацію Концепції НУШ, впровадження компетентнісного підходу та надання якісних освітніх послуг.

МЕТОДИЧНИЙ КЛАСТЕР КЕРІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ 

Ефективна діяльність сучасного закладу освіти значною мірою залежить від управлінських якостей керівника, його професійної компетентності. Сучасний управлінець має бути мобільним, конкурентноздатним, презентувати себе на ринку праці, уміти використовувати знання як інструмент для розв’язання управлінських проблем, уміти здобувати, аналізувати та використовувати інформацію, генерувати нові ідеї.

Сучасному керівникові доводиться працювати в період розширення та оновлення управлінських функцій. До сфери педагогіки увійшли такі поняття, як „освітні послуги”, „якість освіти”, „конкуренція”.  Керівники закладів освіти мають бути зацікавлені в отриманні знань із менеджменту та маркетингу в освіті, оскільки вони стають менеджерами, керують педагогічною системою школи, її розвитком, організовують і стимулюють професійну діяльність колег, забезпечують якість діяльності закладу освіти, забезпечують його конкурентоспроможність на ринку освітніх послуг, вступають у фінансово-господарські відносини.

Реформування освіти України, переосмислення теорії управління школою, поява нових управлінських функцій зумовлює нові вимоги до підготовки директорів закладів загальної середньої освіти. Актуальним  є набуття управлінцями знань із теорії та практики менеджменту, маркетингу, інноваційної роботи, упровадження сучасних освітніх технологій, управління якістю закладу освіти, фінансово-господарської діяльності. 

20 серпня 2018 року проведено практикозорієнтовану нараду керівників ЗЗСО з проблеми "Стратегічний менеджмент у діяльності керівника: перспективи, напрями, вектори змін". Було опрацьовано такі питання:

  1. Основні новели Типовового положення про конкурс на посаду директора школи.
  2. Освітні новації і управління: план розвитку   школи. SWOT-аналіз.
  3. Стратегії самоосвіти педагогів. PEST-діагностика.
  4. Маркери-орієнтири з підготовки серпневої педради.
  5. Занурення в НУШ: симуляція тематичного тижня.

МЕТОДИЧНИЙ КЛАСТЕР З ВИХОВНОЇ РОБОТИ

Пріоритети виховання особистості в умовах творення НУШ…

Школа має бути в авангарді суспільних змін, так зазначається в концепції  «Нова українська школа». Освічені українці, всебічно розвинені, відповідальні громадяни і патріоти, ось хто поведе українську економіку вперед у ХХІ столітті. Випускник нової української школи це - цілісна особистість, усебічно розвинена, здатна до критичного мислення; патріот з активною позицією, який діє згідно з морально-етичними принципами і здатний приймати відповідальні рішення; інноватор, здатний змінювати навколишній світ, розвивати економіку, конкурувати на ринку праці, вчитися впродовж життя.

Світогляд людини закладається саме в школі. У школі формується особистість, її громадянська позиція та професійні якості. Школа для дитини – це не просто дім знань із предметів, а дім, де дають освіту для життя. Цінність предметів (знань та умінь) у їх виховній спрямованості. Одним із восьми компонентів формули нової школи є наскрізний процес виховання, який формує цінності. Це виховання на цінностях.

Виховний процес має бути, як визначається у Концепції нової школи, невід'ємною складовою усього освітнього процесу і орієнтуватиметься на загальнолюдські цінності, зокрема морально-етичні (гідність, чесність, справедливість, турбота, повага до життя, повага до себе та інших людей), соці­ально-політичні (свобода, демократія, культурне різноманіття, повага до рідної мови і культури, патріотизм, шанобливе ставлення до довкілля, повага до закону, солідарність, відповідальність),а також говориться, що «Найосвіченіша людина може стати найгіршим злочинцем, якщо не розуміє і не поділяє загальнолюдські цінності. Нова українська школа буде формувати ціннісні ставлення і судження, які служать базою для щасливого особистого життя та успішної взаємодії з суспільством».

Мати ціннісне ставлення – значить, сприймаючи якийсь об'єкт чи явище, бачити його внутрішню сутність, розуміти його місце в людському житті, його призначення. Таке ставлення формується в процесі його проживання, соціально цінної діяльності. Виходячи з таких принципів переформатовано зміст методичного супроводу виховників району. На серпневому засіданні, яке відбулося 21 серпня 2018 року,  було апробовано новий підхід до планування виховної сфери освітнього процесу закладів загальної середньої освіти району. Учасники семінару-практикуму – заступники директорів з виховної роботи, педагоги-організатори та вихователі ГПД – опрацювали нормативно-правові документи, змоделювали напрямки виховних заходів у відповідності до запитів здобувачів освіти та батьківської громадськості, виокремили соціально значущі проекти, які будуть реалізовуватися у 2018/2019 навчальному році.

ЗАСІДАННЯ РМО УЧИТЕЛІВ 1 КЛАСІВ

З початку 2018/2019 навчального року стартує ключова реформа Міністерства освіти і науки України – Нова українська школа. Першокласники навчатимуться за новим Державним стандартом. Учителі 1 класу 21 серпня 2018 року провели засідання районного методичного об’єднання у формі „робочої майстерні”, під час якого обмінялися ідеями та напрацюваннями щодо створення освітнього середовища для учнів 1 класу. Вчителі презентували розроблені рутини та інструкції, правила роботи в групі, розробки педагогічних ситуацій щодо створення правил класу. Актуальним для учасників семінару-практикуму був блок „Книжкова полиця”: педагоги розглянули найновіші пропозиції науковців, методистів, авторів програм та підручників щодо впровадження нових методик, організації освітнього процесу за компетентнісним підходом.

ЗАСІДАННЯ РМО ВЧИТЕЛІВ СУСПІЛЬНИХ ПРЕДМЕТІВ

Мета історичної освіти в школі – сприяти формуванню в учнів/учениць національно-культурною ідентичності, патріотичного світогляду, активної  соціальної та громадянської позиції, почуття власної гідності у результаті осмислення соціального та морального досвіду минулих поколінь, розуміння історії і культури України в  контекстів історичного процесу.

22  серпня 2018 року пройшов семінар-практикум для учителів суспільствознавчих дисциплін. У полі зору були питання щодо викладання історії в старшій школі та курсу «Громадянська освіта» у 10 класі. Голова методичного об’єднання учителів суспільних предметів  Янішин Д.Ю. та учитель історії Великоберезнянської ЗОШ І-ІІІ ступенів Планчак Ж.М., ознайомила учасників  із методичними рекомендаціями щодо викладання суспільствознавчих курсів у 2018/2019 році. Окремим практичним блоком семінару став майстер-клас Савко О.В., учителя історії  Великоберезнянської гімназії, зі створення лепбуків на уроках історії у 5 класі.

ЗАСІДАННЯ РМО УЧИТЕЛІВ 2-4 КЛАСІВ

Впровадження Концепції „Нова українська школа” – це не тільки старт для першого класу. Ідеї Нової школи, а саме компетентнісне навчання, формування критичного мислення, діалогічного мовлення, застосування діяльнісного підходу, відображаються в оновлених навчальних програмах для 2-4 класів. Виклики часу зумовлюють увагу до емоційного інтелекту дитини, налагодження доброзичливих відносин у класі, сприяння соціалізації особистості. Відтак учителі 2-4 класів поставили за мету підвищити фаховий рівень та опрацювати сучасні підходи до управління класом, налагодження партнерських відносин з учнями та батьками. В рамках засідань, що відбулися 22-23 серпня 2018 року, через систему практичних вправ учасники засідань засвоювали рекомендації розробників НУШ.

РАЙОННЕ МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ВЧИТЕЛІВ ПРЕДМЕТА «ОСНОВИ ЗДОРОВ’Я»

27 серпня  2018 року на базі Великоберезнянської гімназії  відбулося засідання районного методичного об’єднання вчителів основ здоров’я закладів загальної середньої освіти за темою: «Викладання основ здоров’я в умовах модернізації сучасної освіти у 2018/2019 навчальному році».

На засіданні було обговорено методичні рекомендації щодо викладання предмету у 2018/2019 навчальному році та упровадження Всеукраїнського проекту „Вчимося жити разом”.

Методист методичного кабінету відділу освіти Плакош М.І. наголосила, що  увага вчителя має бути зосереджена на проведенні занять з використанням методів навчання, що ґрунтуються на активній участі всіх здобувачів освіти: роботі в групах, обговоренні, мозкових штурмах, розробці концептуальних карт, рольових іграх, дискусіях, творчих проектах, інтерв’ю, аналізі життєвих ситуацій, екскурсіях, моделюванні розв’язання проблеми тощо.

ЗАСІДАННЯ РМО УЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНОГО ЦИКЛУ ТА ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ

20-23 серпня 2018 року відбулися серпневі педагогічні зустрічі вчителів трудового навчання, фізики, математики, інформатики, географії та економіки, хімії і біології. Про особливості вивчення навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти та організація освітнього процесу у 2018/2019 навчальному році йшла мова за засіданнях районних методичних об’єднань учителів-предметників. Учасники  обговорили питання оновлення змісту освіти, перехід від знаннєвої парадигми до компетентнісної, особливості інтегрованого навчання, надання академічної свободи у діяльності вчителя, формування нового освітнього середовища. Головами методоб’єднань підбито підсумки роботи за минулий навчальний рік. Методист методичного кабінету Сег С.Л. звернула увагу учасників на принципи побудови системи навчання на засадах компетентнісного підходу, на удосконалення професійної компетентності учителів, на особливості роботи семінарів-практикумів у наступному навчальному році. Учителі-предметники обговорили та затвердили плани роботи на 2018 – 2019 навчальний рік.

ЗАСІДАННЯ РМО ПРАКТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ ТА СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ

22 серпня 2018 року на базі Великоберезнянської гімназії відбулася інструктивно-методична нарада для працівників психологічної служби закладів загальної середньої освіти району на тему „Пріоритетні напрями роботи психологічної служби у системі освіти на 2018-2019 н.р.”. З аналізом роботи психологічної служби за 2017-2018 навчальний рік виступила методист методичного кабінету відділу освіти Плакош М.І.

Спеціалісти соціально-психологічної служби отримали методичні рекомендації щодо напрямів діяльності працівників психологічної служби у 2018-2019 навчальному році та належного психологічного супроводу здобувачів освітнього процесу.

Методист наголосила, що особливу увагу потрібно звернути на профілактику насильства, суїцидальної поведінки, торгівлі людьми серед дітей та учнівської молоді.

 

 

 « повернутися до списку новин