Відділ освіти Великоберезнянської районної державної адміністрації

Положення

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядженням голови
державної адміністрації
06.12.2016 №293

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ освіти Великоберезнянської
районної державної адміністрації

1. Загальні положення

1.1. Відділ освіти  Великоберезнянської районної державної адміністра-ції (далі - відділ) є структурним підрозділом районної державної адміністрації, який утворюється розпорядженням голови районної державної адміністрації і в межах району забезпечує виконання покладених на нього завдань. 
1.2. Відділ підпорядкований голові районної державної адміністрації, підзвітний і підконтрольний департаменту освіти і науки обласної державної  адміністрації.
1.3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, наказами департа-менту освіти і науки обласної державної адміністрації, розпо-рядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій, а також  цим Положенням. 

2. Основні завдання відділу

2.1. Формує та забезпечує реалізацію державної політики  у  сфері  освіти, молоді, фізичної культури та спорту на території району. 
2.2. Забезпечує розвиток освітнього,  інноваційного, інформаційного   потенціалу району,  інтелектуальної  власності.
2.3. Забезпечує  інтеграцію  вітчизняної  освіти,  сфер інформатизації, інформаційних ресурсів, інтелектуальної власності із неухильним дотриманням принципів збереження і захисту національних інтересів.
2.4. Здійснює  нормативно-правове  забезпечення  у  сферах,  що належать до компетенції  відділу освіти.
2.5. Створює умови для здобуття громадянами дошкільної, повної загальної  середньої,  позашкільної освіти та інклюзивного навчан-ня.
2.6. Затверджує робочі навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів.
2.7. Організовує впровадження програмно-методичного  забезпечення дошкільних,  загальноосвітніх,  позашкільних навчальних  закладів.
2.8. Забезпечує формування оптимальної мережі дошкільних, загально-освітніх, позашкільних закладів  для задоволення   освітніх   потреб населення, експериментальних навчальних  закладів   з   урахуван-ням   потреб   особистості   й регіональної специфіки.
2.9. Забезпечує у межах своїх повноважень розвиток різних форм позашкільної  освіти,  в  тому  числі  за місцем проживання дітей, формує  програми  розвитку  позашкільної  освіти,  спрямовані   на творчий  розвиток особистості, виявлення та підтримку обдарованих дітей,  талановитої    молоді,    здійснює    навчально-методичне керівництво із зазначених питань.
2.10. Створює належні умови за місцем проживання для виховання дітей, молоді, яка навчається, розвитку здібностей, задоволення їх інтересів.
2.11. Здійснює нормативно-правове та методичне забезпечення функціо-нування  навчальних закладів.
2.12. Визначає  стратегію  моніторингу  якості  освіти та забезпечує його проведення.
2.13. Забезпечує учнів загальноосвітніх навчальних  закладів підручни-ками й навчальними посібниками.
2.14. Сприяє у здійсненні, в установленому   порядку,   ліцензування  та атестації навчальних закладів району.
2.15. Забезпечує  функціонування  системи атестації педагогічних кадрів та сприяє  у підвищенні їх кваліфікації. 
2.16. Призначає  в  установленому  порядку на посади керівників дош-кільних,  загальноосвітніх,  позашкільних навчальних закладів, педагогічних працівників загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів, формує кадровий резерв на посади керівників  установ та  організацій,  що  належать до сфери відділу. 
2.17. Звільняє з посад керівників, підпорядкованих йому навчально-виховних закладів, педагогічних працівників загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів .
2.18. Затверджує статути підпорядкованих  йому загальноосвітніх навчальних закладів та погоджує статути дошкільних навчальних закладів.
2.19. Здійснює  заходи   щодо   матеріального   та   морального стимулю-вання   працівників освіти, інших учасників навчально-виховного  процесу  та  вживає  заходів  до   поліпшення матеріальних умов  учнів,  вихованців, працівників освіти. 
2.20. Здійснює замовлення, видачу і облік документів про освіту державного зразка.
2.21. Організовує діяльність психологічної служби та педагогічного патронажу в системі освіти району.
2.22. Здійснює  добір   кадрів   в установи, що належать до сфери його управління,  формує  кадровий   резерв   на   відповідні посади, організовує  роботу  з  підготовки,  перепідготовки  та підвищення кваліфікації працівників.
2.23. Подає на розгляд районній державній адміністрації, департаменту освіти і науки облдержадміністрації в установленому порядку пропозиції щодо створення  та  реорганізації освітніх установ, які повністю або частково фінансуються з державного бюджету.
2.24. Здійснює забезпечення  державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних  навчальних закладів.
2.25. Здійснює  заходи  із  проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів  системи загальної середньої освіти.
2.26. Надає в установленому порядку державну підтримку дитячим,  молодіжним та іншим громадським організаціям, у  тому  числі фізкультурно-спортивної спрямованості,  залучає  їх  до  виконання  державних  програм  і  заходів  з питань освіти, молоді,  фізичної культури та спорту; забезпечує організацію оздоровлення та відпочинку дітей і молоді, розвитку фізичної культури і спорту.
2.27. При відділі освіти утворюється колегія. Склад колегії затверджується головою районної державної адміністрації за поданням начальника відділу. Рішення колегії затверджується наказами начальника відділу.
2.28.  Сприяє розвитку видів спорту, визнаних в Україні. 
2.29.  Організовує й проводить фізкультурно-спортивні заходи серед учнів, широких верств населення з метою залучення їх до занять фізичною культурою та спортом, забезпечення пропаганди здорового способу життя.
2.30.  Сприяє міжнародному співробітництву з питань дітей, молоді, фізичної культури та спорту.
2.31. Організовує   розгляд   звернень   громадян   з   питань, пов'язаних  із  діяльністю  відділу освіти,    установ  та організацій,  що належать до сфери його  управління,  а також стосовно актів, які ним видаються. 
2.32. Здійснює інші повноваження  на  основі  та  на  виконання Консти-туції та законів України,  актів Президента України, Кабінету Міністрів України.
2.33. Забезпечує  у  межах  повноважень  здійснення заходів щодо запо-бігання корупції  і  контроль  за  їх здійсненням  в   управлінні,  у відділах,  що належать до сфери його управління. 
2.34. Контролює діяльність установ, що належать до сфери його управління. 
2.35. Організовує планово-фінансову роботу в установах,  що належать до   сфери його управління, здійснює контроль за використанням фінан-сових і  матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдоско-налення бухгалтерського обліку.
2.36. Забезпечує ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів.
2.37. Забезпечує  у  межах  повноважень   реалізацію   державної політики   стосовно   державної   таємниці,  захист інформації  з обмеженим доступом,  а також технічний захист інформації, контроль за їх збереженням.    

3. Відділ  відповідно до визначених повноважень
виконує такі функції:

3.1. Організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень голів обласної та районної державної адміністрації, наказів департаменту науки і освіти обласної державної адміністрації.
3.2. Забезпечує у межах своїх повноважень захист прав та законних інтересів фізичних та юридичних осіб.
3.3. Вносить пропозиції щодо  проекту районного бюджету.
3.4. Забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів.
3.5. Бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку, розробляє проекти розпоряджень голови райдержадміністрації.
3.6. Бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, проектів рішень, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи райдержадміністрації.
3.7. Здійснює заходи, спрямовані на організацію оздоровлення, відпочинку та дозвілля дітей і молоді, самостійно виконує відповідні програми, сприяє збереженню та розвитку мережі дитячих оздоровчих закладів.
3.8.  Забезпечує у межах своїх повноважень організацію і сприяє активізації фізкультурно-оздоровчої роботи у навчально-виховній, виробничій та соціально-побутовій сфері, розвитку самодіяльного масового спорту, спорту інвалідів і ветеранів.
3.9.  Порушує в установленому порядку клопотання про відзначення спортсменів, тренерів, працівників сфери фізичної культури та спорту державними нагородами, присвоєння їм спортивних звань, а також про призначення стипендій і премій Кабінету Міністрів України, грантів Президента України обдарованій молоді.
3.10.  Сприяє молодіжним і дитячим громадським організаціям, федераціям з видів спорту та іншим громадським організаціям у проведенні ними роботи з питань молоді, фізичної культури та спорту.
3.11. Виконує програми і здійснює заходи, які спрямовані на забезпечення соціального та правового захисту молоді, розвитку фізичної культури та спорту, рівних прав і можливостей для участі жінок та чоловіків у політичному, економічному і культурному житті, сприяння соціальному становленню та розвитку молоді.
3.12. Розробляє і подає на розгляд районної державної адміністрації пропозиції до проектів фінансування та матеріально-технічного забезпечення виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на поліпшення становища, дітей і молоді, розвиток фізичної культури та спорту.
3.13.  Залучає громадські організації фізкультурно-оздоровчої спрямованості, молодіжні, дитячі та інші громадські організації, благодійні організації до виконання соціальних програм і здійснення відповідних заходів, проведення змагань.
3.14. Сприяє працевлаштуванню та зайнятості молоді, розвитку молодіжної підприємницької діяльності.
3.15. Сприяє діяльності дитячих і молодіжних клубів та об'єднань за інтересами, у тому числі за місцем проживання, збереженню їх мережі та зміцненню матеріально-технічної бази.
3.16.  Удосконалює в межах своїх повноважень систему пошуку і відбору талановитих та обдарованих дітей і молоді, сприяє підтримці їх розвитку.
3.17.  Організовує та проводить олімпіади, спартакіади, конкурси, турніри, виставки, фестивалі творчості, конференції, форуми, фізкультурно-спортивні заходи, спрямовані на підвищення культурно-освітнього рівня та покращення фізичного виховання дітей і молоді.
3.18. Вживає в межах своїх повноважень заходів, спрямованих на утвердження здорового способу життя, протидіє поширенню соціально небезпечних хвороб у дитячому і молодіжному середовищі.
3.19. Проводить інформаційно-роз'яснювальну роботу, семінари та тренінги з питань, що належать до його компетенції;
3.20.  3дійснює контроль за дотриманням законодавства з питань, що належать до його компетенції.
3.21.  Вивчає, узагальнює та поширює передовий досвід роботи з питань, що належать до його компетенції.
3.22.  Комплектує склад збірних команд району за видами спорту і забезпечує організацію підготовки та участі спортсменів у змаганнях обласного рівня.
3.23. Здійснює контроль за діяльністю дитячої юнацької спортивної школи району.
3.24.  Сприяє збереженню і розширенню мережі фізкультурно-спортивних закладів, вживає заходів до зміцнення їх кадрового потенціалу та матеріально-технічної бази.
3.25.  Здійснює контроль за технічним станом, ефективністю і цільовим використанням спортивних об'єктів, що належать до сфери управління держадміністрації та за дотриманням правил безпеки під час проведення масових спортивних заходів.
3.26.  Надає суб'єктам господарювання консультаційно-методичну допомогу з питань ліцензування фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності.
3.27.  Затверджує положення про змагання та проводить районні змагання і навчально-тренувальні збори у межах коштів, виділених на розвиток фізичної культури та спорту.
3.28.  Забезпечує в межах своїх повноважень здійснення заходів щодо активізації міжнародного співробітництва з питань, що належать до його компетенції.
3.29.  Сприяє залученню коштів підприємств, установ та організацій для соціальної підтримки дітей і молоді, подальшого розвитку фізичної культури та спорту.
3.30. Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.
3.31. Готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень.
3.32. Розглядає у встановленому порядку звернення громадян.
3.33. Організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів.
3.34. Готує та подає в установленому порядку аналітичні матеріали і статистичну звітність з питань, що належать до його компетенції.
3.35. Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є.
3.36. Забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом.
3.37. Забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобі-лізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки.
3.38. Бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів).
3.39. Здійснює інші передбачені законом повноваження.

4. Відділ для здійснення повноважень  та виконання
завдань,що визначені, має право:

4.1. Одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів районної держадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
4.2. Залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів район-ної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою).
4.3. Вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи  районної  державної адміністрації у  галузі освіти, фізичної культури та спорту та роботи з молоддю.
4.4. Користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мере-жами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами.
4.5. Представляти в установленому порядку інтереси відділу в судових органах під час розгляду спірних питань, що належать до його компетенції.
4.6. Скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до їх компетенції.

5. Взаємодія з іншими органами влади

5.1. Відділ у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими структурними підрозділами та апаратом районної державної адміністрації, департаментом освіти і науки облдержадміністрації, а також з органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями.

6.Організаційно-розпорядча діяльність

6.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади розпорядженням голови районної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з департаментом освіти і науки облдержадміністрації.
6.2.  Начальник відділу:
6.2.1.Здійснює керівництво відділом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у ньому.
6.2.2.Подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про відділ, його структуру.
6.2.3.Затверджує положення про його структурні одиниці. 
Структурними одиницями відділу є:
1) районний методичний кабінет загальної, середньої, дошкільної та позашкільної освіти – для організації науково-методичного забезпечення системи загальної середньої та дошкільної освіти, організації науково-методичної роботи, підвищення кваліфікації, професійного рівня педагогічних працівників загальноосвітніх, дошкільних і позашкільних навчальних закладів і розвиток їхньої творчої ініціативи у міжкурсовий період, який є юридичною особою, має печатку, штамп, бланки з відповідними реквізитами. Відділ освіти здійснює фінансування методкабінету, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує їх господарське обслуговування;
2) районна психолого-медико-педагогічна консультація, яка здійснює виявлення, психолого-педагогічне вивчення, оцінку труднощів та потенційних можливостей розвитку дітей віком від 0 до 18 років, які потребують корекції фізичного (або) розумового розвитку, мають ознаки ризику виникнення труднощів пізнавальної діяльності та поведінки;
3) логопедичний пункт – для усунення різних порушень усної і писемної мови та запобігання різних відхилень мовного розвитку учнів;
4) централізована бухгалтерія – для організаційного забезпечення системи управління фінансами відділу, загальноосвітніх навчаль-них закладах району та позашкільних навчальних закладах;
5) група централізованого обслуговування шкіл, яка здійснює забезпечення централізованого господарського обслуговування відділу, загальноосвітніх навчальних закладів району та позашкільних навчальних закладів.
6.2.4.Затверджує посадові інструкції працівників відділу  та розподіляє обов’язки між ними.
6.2.5.Планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи райдержадміністрації.
6.2.6.Вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу.
6.2.7.Звітує перед головою райдержадміністрації про виконання покла-дених на відділ завдань та затверджених планів роботи.
6.2.8.Може входити до складу колегії відповідної райдержадміністрації.
6.2.9.Вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції відділу та розробляє проекти відповідних рішень.
6.2.10.Представляє інтереси відділу у взаємовідносинах  з іншими  структурними підрозділами райдержадміністрації, з департаментом освіти і науки обласної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва районної державної адміністрації.
6.2.11.Видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.
6.2.12.Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації у головному територіальному управлінні юстиції у Закарпатській області.
6.2.13.Подає на затвердження голові райдержадміністрації проекти кошторису та штатного розпису відділу в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників.
6.2.14.Розпоряджається коштами у межах затвердженого головою райдержадміністрації кошторису відділу.
6.2.15.Здійснює добір кадрів.
6.2.16.Організовує роботу з підвищення рівня професійної компетент-ності працівників відділу.
6.2.17. Подає голові райдержадміністрації пропозиції щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців відділу.
6.2.18.Приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників відділу, які не є державними службовцями, заохочує та притягає їх до дисциплінарної відповідальності.
6.2.19.Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу.
6.2.20.Забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутріш-нього трудового розпорядку та виконавської дисципліни.
6.2.21.Здійснює інші повноваження, визначені законом.
6.3.   Накази начальника відділу, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, наказам департаменту освіти і науки облдержадміністрації, можуть бути скасовані головою райдержадміністрації, відповідним  міністерством, іншим центральним органом виконавчої влади, або директором департаменту освіти і науки облдержадміністрації.

7. Фінансово господарська діяльність

7.1.   Відділ освіти утримується за рахунок коштів державного бюджету, освітньої субвенції з державного бюджету та місцевого бюджету.
7.2.  Гранична чисельність, фонд оплати праці  працівників відділу визначає голова райдержадміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.
7.3.  Штатні розписи та кошториси відділу освіти затверджуються в установленому законодавством порядку. 
7.4. Відділ освіти є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.